+ Ana sayfanız yapın! + Favorilerinize ekleyin! RSS Kayıt
Ol
e-Bülten Kayıt Giriş Yap
 
 
 
 
Sağlık Paneli Ana Sayfa Yazdır Arkadaşına Gönder
GENEL KONULAR
 
 


GENEL KONULAR: Güvenli Alışveriş, Satıcı ve Alıcı Sözleşmesi

İçerik Eklenme Tarihi: 5/25/2009

Yazar
Sağlık Paneli

Paylaş ve Kaydet

1. Taraflar
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden ve eklerden:
- Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi,
- Yasaklı Ürünler,
- Gizlilik Politikası,
- Ürün Listeleme Kuralları
- Www.saglikpaneli.com Kullanıcı Sözleşmeleri (bundan böyle “Kullanıcı Sözleşmesi” olarak anılacaktır),
www.saglikpaneli.com ile platform’a üye olan kullanıcı arasında, kullanıcının platform’a üye olması amacıyla ve sözleşmenin ilgili platform’un bulunduğu elektronik ortamda, kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.
Kullanıcı, platform’a üye olarak, kullanıcı sözleşmesinin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar
- www.saglikpaneli.com : Tezmed Sağlık Gıda Turizm ve Eğitim LTD ŞTİ.
- Kullanıcı: Platform’a üye olan ve Platform’da sunulan Hizmet’lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,
- Alıcı: Platform’da sunulan Hizmet’leri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıyı,
- Satıcı: Platform’da sunulan Hizmet’leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcı’lara yönelik olarak satışa arz eden, bunun için platform’da kendisine tahsis edilmiş kısımlarda içerik ekleyen, reklam ve promosyon yaparak gelir elde eden kullanıcıyı,
- Platform: www.saglikpaneli.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web platformunu,
- Sağlık Paneli Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcı’ların Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, platform tarafından, platform içerisinde ortaya konulan uygulamaları,

(www.saglikpaneli.com , Kullanıcı’ların Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet’lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. www.saglikpaneli.com tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı’ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, platform tarafından, ilgili Hizmet’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Kullanıcı’lara duyurulur)
- Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi: Alıcı ve Satıcı arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak, Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde, www.saglikpaneli.com tarafından sağlanan Hizmeti,
- Güvenli Hesap: Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi Hizmet’inin ifa edilmesi için, www.saglikpaneli.com tarafından yönetilen banka nezdindeki havuz hesabı, belirtir.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, Platform’da sunulan Hizmet’lerin, bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Platform içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak www.saglikpaneli.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, platform içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmet’lere ilişkin olarak www.saglikpaneli.com tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları
a) Üyelik, Platform’un ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Platform’a üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve www.saglikpaneli.com tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
b) Platform’a üye olabilmek için, reşit olmak ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, www.saglikpaneli.com tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, www.saglikpaneli.com tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Platform kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Platform üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri
a. Kullanıcı, üyelik işlemlerini yerine getirirken, Platform’nin Hizmet’lerinden faydalanırken ve Platform’daki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Platform’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
b. Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, www.saglikpaneli.com ’un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple www.saglikpaneli.com ’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
c. Kullanıcı’ların www.saglikpaneli.com tarafından sunulan Hizmet’lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’ların sorumluluğundadır. Kullanıcı’ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden www.saglikpaneli.com ’un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
d. Kullanıcı’lar, Platform dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. www.saglikpaneli.com , kullanıcı’lar tarafından www.saglikpaneli.com ’a iletilen, veya Platform’a kullanıcılar tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
e. Kullanıcı’lar, www.saglikpaneli.com ’un yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
f. www.saglikpaneli.com ’un sunduğu Hizmet’lerden yararlananlar ve Platform’u kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Platform üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’ların, Platform dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, www.saglikpaneli.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Platform dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla www.saglikpaneli.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. www.saglikpaneli.com , Kullanıcı’ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Platform üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
g. Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Platform’da sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı www.saglikpaneli.com ’un, platform çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. www.saglikpaneli.com , Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
h. Kullanıcı’lar Platform’da satışa arz ettikleri ürünlerin alış ve satışı ile ilgili işlemlerde Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi’ni kullanmak zorundadırlar.

5.1.1. Alıcı’ların Hak ve Yükümlülükleri
a. Alıcı, Platform’da satıcı tarafından satış için sergilenen ürünleri ilgili “satın al“ sekmesini kullanarak satın almaya hak kazanır.
b. Alıcı, sergilenen herhangi bir ürünü satın almak suretiyle, ürün açıklaması ile beraber Satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.
c. Alıcı, işbu sözleşmenin 5.1.1. maddesi doğrultusunda satın aldığı ürünlerin bedellerini, Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi Hizmet’ini kullanarak, www.saglikpaneli.com tarafından yönetilen Güvenli Hesap’a, Alıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işlemi, ürünün Satıcı tarafından fiziki olarak teslimi ve Alıcı tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere ödemenin yapılmasını temin edecektir. Alıcı, Satıcı’nın Platform’a ürünün gönderi bilgilerini girmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ürünü teslim alıp Güvenli Hesap’taki ürün bedelinin Satıcı’nın hesabına transferi için www.saglikpaneli.com ’a işlem talebinde bulunacağını, veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmemesi halinde, ürünü Satıcı’ya iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için www.saglikpaneli.com ’a işlem talebinde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Alıcı, herhangi bir nedenle iade etmek üzere ürünü Satıcı’ya geri gönderdiği takdirde, Güvenli Hesap’ta tutulan, ilgili ürüne ait satış bedelinin, ancak Satıcı’nın ürünü geri aldığına dair www.saglikpaneli.com ’a bildirimde bulunması sonrasında Alıcı’nın hesabına geri gönderileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
d. Alıcı, Platform’da Satıcı’lar tarafından satışa arz edilen ürünlerin ayıplı olup olmaması, Yasaklı Ürünler’den olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orjinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürünün aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında www.saglikpaneli.com ’un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.
e. Alıcı, Platform üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Satıcı’nın ürünü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü www.saglikpaneli.com’un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; www.saglikpaneli.com ’dan, satın almaya çalıştığı ürünün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
f. Alıcı, işbu sözleşmede tarif edilen şartların oluşması halinde Satıcı’ya havale edilmesi için Güvenli Hesap’a gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı tarafından işbu sözleşmenin 5.1.1 (c) maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra, Satıcı’nın www.saglikpaneli.com ’a bildirdiği banka hesabına transfer edileceğini; bu süreçte, Güvenli Hesap’ta bulunan Alıcı’nın parası üzerinde www.saglikpaneli.com ’un Alıcı adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
g. Alıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kendisine karşı sorumluluğun Satıcı’ya ait olduğunu; Alıcı ve Satıcı arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu ürünle ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan www.saglikpameli.com ’un 4077 sayılı Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını ve dolayısıyla 4077 sayılı Kanun kapsamında www.saglikpaneli.com ’a karşı hiç bir talep hakkı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.2. Satıcı ve/veya Satıcı’ların Hak ve Yükümlülükleri
a. Satıcı, Platform’da satışa arz ettiği ürünün/ürünlerin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve ürünün/ürünlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, satışa arz ettiği ürünün/ürünlerin, Yasaklı Ürünler de dâhil olmak üzere, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Platform’un belirli yerlerinde belirtilen, Platform’un ve Platform’da sunulan Hizmet’lerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Platform’de sergilediği ürünlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, www.saglikpaneli.com ’un ürün arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.
b. Satıcı, satışa arz ettiği ürünlerin satış fiyatını alıcının ürünü alma isteğini belirtip ödemeyi güvenli ticaret sistemi ile yaptıktan sonra değişmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
c. Satıcı, Platform’de satışa arz ettiği ürünlerin Yasaklı Ürünler’den olmamasından; ürünün yaratılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde Platform’de satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
d. Satıcı, Alıcı’nın ürünü teslim alıp, Güvenli Hesap’taki ürün bedelinin Satıcı’nın hesabına iletilmesi için www.saglikpaneli.com ’a işlem talebinde bulunabileceğini; veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmeyerek, ürünü Satıcı’ya iade edebileceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için www.saglikpaneli.com ’a işlem talebinde bulunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
e. Satıcı, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, ürünü zamanında, hasarsız, Platform’de belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürünün Alıcı’ya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
f. Satıcı, Alıcı’nın kendisine havale edilmesi için Güvenli Hesap’a gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı’nın işbu sözleşmenin 5.1.1(c) maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra Satıcı’nın www.saglikpaneli.com ’a bildirdiği banka hesabına havale edileceğini; bu süreçte, Güvenli Hesap’ta bulunan Alıcı’nın parası üzerinde, www.saglikpaneli.com ’un kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
g. Satıcı, Platform üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Alıcı’nın ürünü almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü www.saglikpaneli.com ’un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Platform’da, satmaya çalıştığı ürünün, her ne suretle olursa olsun, alımdan vazgeçen Alıcı’nın oluşturduğu alış şartları üzerinden birbaşkasına satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
h. Satıcı, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde www.saglikpaneli.com ’un herhangi bir zarara uğraması durumunda, www.saglikpaneli.com ’un doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer Güvenli Hesap içinde bulunan parası olması halinde, www.saglikpaneli.com ’un herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
i. Satıcı, satışa arz ettiği ürünlerle ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Alıcı’ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. www.saglikpaneli.com aleyhine Alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Satıcıya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.
j. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Alıcı’ya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu; Alıcı ve Satıcı arasındaki satım akdinin tarafı bulunmayan www.saglikpaneli.com ’un hiç bir taahhüt ve yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. www.saglikpaneli.com ’un Hak ve Yükümlülükleri
a. www.saglikpaneli.com , Platform’de sunulan Hizmet’leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı’ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. www.saglikpaneli.com , bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı’lar, www.saglikpaneli.com ’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. www.saglikpaneli.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, www.saglikpaneli.com tarafından yapılabilir. www.saglikpaneli.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı’lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı’lara aittir.
b. www.saglikpaneli.com ,Platform üzerinden, www.saglikpaneli.com ’un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web platformlerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere “link” verebilir. Bu “link”ler, Kullanıcı’lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle www.saglikpaneli.com tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya sitesini işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Platform üzerindeki “link”ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu “link”ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında www.saglikpaneli.com ’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.
c. www.saglikpaneli.com , Platform’de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistikî değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Reklam, tanıtım ve araştırma amaçlı olarak ticari maksatlı olarak kullanabilir.
d. www.saglikpaneli.com , Platform’de sağlanan Hizmet’ler kapsamında Kullanıcı’lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.
e. www.saglikpaneli.com , Platform’un işleyişine ve/veya Platform’un genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve www.saglikpaneli.com tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları ve/veya içerikleri, istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; www.saglikpaneli.com , bu mesaj ve/veya içeriği giren Kullanıcı’nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.
f. Kullanıcı’lar ve www.saglikpaneli.com hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.
g. Kullanıcı’ların, Platform’a üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" veya diğer isimleri de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı’ların "kullanıcı ismi" veya diğer isimleri belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı’ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, www.saglikpaneli.com Kullanıcı Sözleşmesi’ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı’dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı’ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı’nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

6. Yasaklı Ürünler
a. www.saglikpaneli.com tarafından Platform’de verilen Hizmet’ler kapsamında, bazı ürünlerin satışa arzı www.saglikpaneli.com tarafından yasaklanmıştır. Satışa arzı yasaklanan ürünler, Platform’un “Saglık Paneli Hakkında” bölümünde, “Yasaklı Ürünler” sekmesinde listelenmektedir.
b. Yasaklı Ürünler’in Satıcı tarafından Platform’da satışa arz edilmesi ve bu durumun www.saglikpaneli.com tarafından tespit edilmesi halinde, www.saglikpaneli.com , ilgili Yasaklı Ürünler’in satışa arz bilgilerini ve satış süreçlerini durdurma ve/veya bu ürünlere ilişkin listeleme ücretlerini iade etmeme ve/veya Yasaklı Ürünler’i satışa arz eden Satıcı’nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi’ni ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.
c. www.saglikpaneli.com , gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte ürün satışlarında), Satıcı’ya önceden uyarıda bulunmaksızın,Satıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı’na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Yasaklı Ürünler’in satışıyla bağlantılı olarak, www.saglikpaneli.com ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, www.saglikpaneli.com ’u hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, www.saglikpaneli.com ’un, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Platform’da sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
d. Platform’da yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye’ye giriş yapmış ürünlerin sergilenmesi ve satışı yasaktır. Yurt dışında yerleşik Kullanıcı’ların gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş ürünleri Platform’da satışa sunmaları ve satmaları yasaktır. www.saglikpaneli.com , gümrük işlemine tabi tutulmamış ürünleri, doğrudan yurtdışı satışı olarak satmak teşebbüsünde bulunan Kullanıcı’ların sergilediği ürünleri, haberdar olduğu anda iptal eder ve bu tür teşebbüste bulunanlara listeleme ücreti iadesi yapmaz.

7. Hizmetler
www.saglikpaneli.com tarafından verilen Hizmet’lerin temelinde, Kullanıcı’ların birbirleriyle iletişimini sağlamak ve Platform aracılığıyla, Kullanıcı’lar arasında yapılan işlemlerin güvenli ödeme altyapısını sağlamak bulunmaktadır.

7.1. Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi
a. www.saglikpaneli.com , Alıcı ve Satıcı arasındaki alım-satım işleminde, ürün bedelinin ödenmesi aşamasında, Alıcı ve Satıcı’ya Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi adında bir ödeme yönetimi Hizmet’i sunmaktadır. Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi’ne ilişkin ayrıntılı bilgi, Platform’un “Saglık Paneli Hakkında” bölümünde, “Güvenli Ticaret ve ödeme Sistemi” sekmesinde listelenmektedir.
b. Kullanıcı’lar, Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi’nden ve Hizmet’lerinden faydalanılarak alınıp satılan ürünlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin hepsinden, doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumludurlar. Satış ve işlemlerden doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğacak sorumlulukların hiçbirisi www.saglikpaneli.com ’a ait değildir.

7.2. Satışa Arz ve Satış İşlemi için Fiyat Tekliflerinin Alınması
a. Satıcı’lar, satışa arz edilen ürünlere, günün her saatinde ve geniş bir üye topluluğu içinden fiyat teklifi alınması, böylece uygun ve rekabetçi piyasa fiyatının oluşturulmasına katkı sağlanması Hizmet’inden faydalanırlar.
b. Satıcı ve Alıcı’lar, ürünün satış fiyatı, teslim şartları ve ürün bedellerinin ödenmesi konularında, platform’un haberleşme altyapısını kullanarak her türlü haberleşme Hizmet’inden yararlanırlar.

7.3. Ek Hizmetler
Kullanıcı’lar, Ek hizmetler ilişkin olarak www.saglikpaneli.com tarafından belirlenen ücretleri ödemek şartıyla, Reklam Hizmetlerinden de faydalanabilirler.
www.saglikpaneli.com reklam hizmetine ek olarak başka Ek Hizmet’ler tanımlayabilir; Kullanıcı’lar, www.salikpaneli.com tarafından belirlenen ücretleri ödemeleri halinde, bu Ek Hizmet’lerden de faydalanabilirler.

8. Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi
a. Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi, Kullanıcı’lar arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi ve Kullanıcı’ların diğer Kullanıcı’lar hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla, tamamen Kullanıcı’ların insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Kullanıcı’lar, Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece www.saglikpaneli.com Hizmet’leri ve Platform’un kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda oluşturacaklardır.
b. Kullanıcı profili oluşturulurken ve Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklenirken, Kullanıcı’ların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen Kullanıcı’ya aittir. www.saglikpaneli.com , Kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.
c. Kullanıcı’lar, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi’ni manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde, www.saglikpaneli.com ’un konuyla ilgili olarak realize edeceği tüm zararını tazmin edeceklerini ve www.saglikpaneli.com ’un Kullanıcı’nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
d. Kullanıcı’ların Kullanıcı profiline ekledikleri yorumlar, Platform’un “Saglık Paneli Hakkında” bölümündeki “Kullanıcı Profilinde Değişiklik” kısmında ayrıntılı olarak tanımlanan 8 madde haricinde, hiçbir şart ve koşulda, www.saglikpaneli.com tarafından değiştirilmeyecektir.
e. Kullanıcı’lar, kendileri için oluşturulmuş Kullanıcı profillerini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Kullanıcı’ya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Kullanıcı, www.saglikpaneli.com ’un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesi’ni feshetme ve Kullanıcı’nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
f. Kullanıcı’lar, www.saglikpaneli.com tarafından platformda belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, www.saglikpaneli.com tarafından Kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

9. Ücretlendirme
www.saglikpaneli.com , satışa arz için ürün listeleme, Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi’ni kullanma ve Ek Hizmet’lerle ilgili Hizmet ücretlerini, Platform’un “Saglik Paneli Hakkında” bölümünde ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Platform’da aksi belirtilmediği takdirde, Platform’daki Hizmet’ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

10. Gizlilik Politikası
www.saglikpaneli.com , Kullanıcı’lara ilişkin bilgileri, Platform’un “Saglık Paneli Hakkında” bölümünde listelenen
düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. SAĞLIK PANELİ, Kullanıcı’lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi’nde aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

11. Diğer Hükümler

11.1. Fikri Mülkiyet Hakları
a. Platform’un (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (www.saglikpaneli.com ’un telif haklarına tabi çalışmalar) www.saglikpaneli.com ’a ait olarak ve/veya www.saglikpaneli.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı’lar, www.saglikpaneli.com Hizmet’lerini, www.saglikpaneli.com bilgilerini ve www.saglikpaneli.com ’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının www.saglikpaneli.com ’un Hizmet’lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı www.saglikpaneli.com ’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.
b. www.saglikpaneli.com ’un, www.saglikpaneli.comHizmet’leri, www.saglikpaneli.com bilgileri, www.saglikpaneli.com telif haklarına tabi çalışmalar, www.saglikpaneli.com ticari markaları, www.saglikpaneli.com ticari görünümü veya Platform vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

11.2. Sözleşme Değişiklikleri
www.saglikpaneli.com , tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Platform’da ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
11.3. Mücbir Sebepler
Hukuken “mücbir sebep” sayılan tüm hallerde, www.saglikpaneli.com , işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, www.saglikpaneli.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için www.saglikpaneli.com ’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.5. Sözleşmenin Feshi
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Platform’a üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı’nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
www.saglikpaneli.com , Kullanıcı’ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı’lar, fesih sebebiyle, www.saglikpaneli.com ’un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
a. Yasaklı Ürünler olarak belirtilen ürünlerin Satıcı tarafından Platform’da satışa arz edilmesi ve bu durumun www.saglikpaneli.com tarafından tespit edilmesi,
b. Kullanıcı’nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Platform’un işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
c. Kullanıcı’nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
d. Kullanıcı’nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,
e. Kullanıcı’ların, Site’de satışa arz ettikleri ürünlerin alım-satımlarını, Güvenli Ticaret ve Ödeme Sistemi’ni kullanmadan, yapmaları.
 

Anahtar Kelimeler: alıcı , satıcı , eticaret , güvenli

Paylaş ve KaydetEN ÇOK OKUNANLAR

EN SON EKLENENLER
  Acil
Yrd.Doç.Dr. Ayhan Özşahin
Adli Bilimler
Prof.Dr. Sermet Koç
Aile Hekimliği Ve Check-Up
Uzm.Dr. Cüneyt Özüak
Anatomi
Prof.Dr. Salih Murat Akkın
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Prof.Dr. Ercüment Yentür
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Prof.Dr. Mehmet Yaşar Kaynar
Cinsel Sağlık
Prof.Dr. Doğan Şahin
Çevre ve Halk Sağlığı
Uzm.Dr. Murat Fırat
Çocuk Hastalıkları
Prof.Dr. Haluk Çokuğraş
Diş hekimliği
Dt. Celal Yıldırım
Dt. Saba Eryılmaz
Diyabet Ve Metabolizma
Prof.Dr. Temel Yılmaz
Enfeksiyon Hastalıkları
Prof.Dr. Haluk Eraksoy
Farmakoloji
Prof.Dr. Aydın Barlas
Genetik Bilimler
Prof.Dr. Turgut Ulutin
Göğüs Cerrahisi
Prof.Dr. Kamil Kaynak
Göğüs Hastalıkları
Prof.Dr. Gül Öngen
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Prof.Dr. M. Cihat Ünlü
Kardioloji
Prof.Dr. Zeki Öngen
Klinik Beslenme
Prof.Dr. Ercüment Yentür
Kulak Burun Boğaz
Prof.Dr. Asım Kaytaz
Prof.Dr. Ferhan Öz
Psikiyatri
Prof.Dr. M. Kemal Arıkan
Sağlık Politikaları
Yrd.Doç.Dr. Haluk Özsarı
Sağlık Tartışma Platformu
Op.Dr. M.Şükrü Güner
Sağlıklı Beslenme Ve Diyet
Doç.Dyt Emel Özer
Seyahat Sağlığı
Prof.Dr. Volkan Korten
Sosyal Psikiyatri
Prof.Dr. Doğan Şahin
Termal Sağlık Ve SPA Wellness
Prof.Dr. M.Zeki Karagülle
Tıbbi Onkoloji
Prof.Dr. Adnan Aydıner
Tıp Hukuku
Prof.Dr. Faik Çelik
Tıp ve Sanat
Prof.Dr. Faik Çelik
Üroloji
Prof.Dr. Emre Akkuş
 

 
 
 
Copyright 2021 Tüm hakkı saklıdır. Designed by: OrBiT
RSS Kayıt Ol e-Bülten Kayıt Giriş Yap
saglikpaneli.com ANA SPONSORLARI
saglikpaneli.com İÇERİK SPONSORLARI


SAĞLIK MERKEZİ KISA YOLLARI
Acil | Kardioloji | Adli Bilimler | Kulak Burun Boğaz | Aile Hekimliği Ve Check-Up | Diyabet Ve Metabolizma | Çocuk Hastalıkları | Farmakoloji | Anatomi | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Çevre ve Halk Sağlığı | Diş hekimliği | Enfeksiyon Hastalıkları | Sağlıklı Beslenme Ve Diyet | Göğüs Cerrahisi | Seyahat Sağlığı | Üroloji | Sağlık Politikaları | Psikiyatri | Göğüs Hastalıkları | Genetik Bilimler | Tıbbi Onkoloji | Diş hekimliği | Sağlık Tartışma Platformu | Diş hekimliği | Klinik Beslenme | Diş hekimliği | Genel Konular | Beyin ve Sinir Cerrahisi | Kadın Hastalıkları ve Doğum | Termal Sağlık Ve SPA Wellness | Diş hekimliği | Tıp Hukuku | Tıp ve Sanat | Cinsel Sağlık | Sosyal Psikiyatri |
SAĞLIK KONULARI
Cinsel Sağlık | Çocuk Psikolojisi | Diyabet | Domuz Gribi | Ergenlik - Adolesan Sağlığı | Erken Boşalma | Fitnes | Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar | Grip ve Soğuk Algınlığı | Güzellik&Estetik | Hamilelik | HIV/AIDS | Hipertansiyon | İlkyardım | İnfertilite/Kısırlık | İnme | Kanser | Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi | Kuş Gribi | Obezite | Sağlık Mevzuatı | Sertleşme Sorunu | Ses Kısıklığı | Sigara | Stres | Tamamlayıcı Tıp |
Sağlık Paneli
Sağlık Paneli Hakkında | Kullanım Koşulları | Gizlilik Sözleşmesi | Yasaklı Ürünler | Ürün Listeleme Kuralları | Üyelik Sözleşmesi | Telif Hakları Hakkında | Güvenli Alışveriş, Satıcı ve Alıcı Sözleşmesi | Güvenli Ticaret ve Ödeme Sisteminin Tanımı | Kişisel Sağlık Profili Yetkilendirme Sözleşmesi | Doktor Üyelik Sözleşmesi | Bize Ulaşın | E-bültenler | Üye Doktorlar | Üye Kurumlar | Doktor Ara | Kurum Ara | Forum | Tartışma Platformu
A - Z
Branşlar A-Z | Slide Show A-Z | Kadın Sorunları A-Z | Erkek Sorunları A-Z | Çocuk Sorunları A-Z | Anketler A-Z | İnteraktif Araçlar A-Z